PPI

/
Показва 1 до 1 (от 1 продукта)
 • PPI DPF

  PPI DPF

  5037 Добавка за почистване и регенериране на DPF- филтър за твърди частици - за професионална употреба Почиства филтъра за твърди частици и помага да се предотврати задръстването му. Предимства: • Намалява емисиите на сажди. • Осигурява по-дълга експлоатация на филтриращите системи. • Почиства и регенерира DPFфилтъра • Удължава интервалите за регенериране. • Намалява температурата на регенерация. Когато се прилага: • Превантивно : съдържанието на бутилката се добавя еднократно в резервоара за гориво на всеки 16000 км.или всяка година. • Поддръжка: съдържанието на бутилката се добавя еднократно в резервоара за гориво на всеки 32 000 км. или на всеки 2 години. • Коригиращо, отстраняване на нарушения: Половината от съдържанието на бутилката се добавя в резервоара за гориво само към 15-20 литра гориво и се шофира извън града на високи обороти в продължение на 15 км. След това се добавя другата половината от съдържанието на бутилката и се запълнва резервоара с гориво. Не се долива повече гориво до пълното му изразходване. Начин на употреба: За Превантивно & Поддръжка:• Добавяне на съдържанието на бутилката в празен резервоар или когато съдържа ниско ниво на гориво. • Напълнете отново резервоара с гориво. • Карайте най-малко 25 км. при нормални обороти. За отстраняване на нарушения: Половината от съдържанието на бутилката се добавя в резервоара за гориво само към 15-20 литра гориво и се шофира извън града на високи обороти в продължение на 15 км. След това се добавя другата половината от съдържанието на бутилката и се запълнва резервоара с гориво. Не се долива повече гориво до пълното му изразходване. Идентификатори на продукта:Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси:n-Decane REACH Registration No.: 01-2119474199-26-0003 (CAS No) 124-18-5.Категория на опасност Остра токсичност – орална, Категория 1. Сигнална дума :Опасно. Предупреждение за опасност:H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Препоръки за безопасност:P103 Преди употреба прочетете етикета,P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар,P331 НЕ предизвиквайте повръщане,P405 Да се съхранява под ключ.

  Добавка за почистване на катализатори 

  In stock
  30,00 лв.
/
Показва 1 до 1 (от 1 продукта)